b1


             

          Gmina Klembów realizuje Projekt „Nowe kompetencje – nową szansą” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, w latach szkolnych 2011 - 2013.

            Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. POKL daje możliwość dofinansowania projektów mających na celu podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.  Celem działania 9. 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

            Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Kruszu poprzez realizację programu rozwoju szkoły, wprowadzającego nowy model pracy szkoły. Istotnym elementem tego modelu jest stworzenie bogatej oferty edukacyjnej opartej o zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i reedukacyjne. W ramach projektu organizowane są następujące zajęcia:

1. Koło przyrodniczo – matematyczne

3. Zajęcia z j.angielskiego

4. Koło informatyczne

5. Zajęcia teatralno - muzyczne

6. Zajęcia logorytmiczne

7. Koło Plastyczne

8. Zajęcia reedukacyjne: terapia pedagogiczna oraz logopedyczna.

            Zajęcia pozalekcyjne zostaną wzbogacone wycieczkami tematycznymi. Realizację celów projektu umożliwi zakup nowoczesnych środków dydaktycznych.

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )